AVG / Privacy

Helder Psychodiagnostiek verwerkt en in het kader van medische diagnostiek persoonsgegevens van haar cliënten, aanvragers, cliënten van aanvragers, freelancers en leveranciers.

Helder Psychodiagnostiek gaat zorgvuldig om met verwerking van persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Wij proberen zo helder mogelijk te beschrijven welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden we ze verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Helder Psychodiagnostiek neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Helder Psychodiagnostiek voor u verwerkt in kader van de diensten die wij aanbieden.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Helder Psychodiagnostiek, Postbus 14663, 1001LD te Amsterdam.

Welke persoonsgegevens verwerkt Helder Psychodiagnostiek?

Gegevens die u als cliënt of uw aanvrager van psychodiagnostiek aan ons verstrekt, zoals:

 •  BSN nummer
  •    naam
  •    adres
  •    postcode en woonplaats
  •    telefoonnummer(s)
  •    e-mailadres
  •    geslacht
  •    geboortedatum
  •    de naam van uw huisarts en diens adresgegevens
  •    datum contact
  •    aangevraagd onderzoek
  •    reden van aanvraag
  •    anamnestische gegevens
  •    relevante medicatie
  •    onderzoeksresultaten
  •    bankrekeningnummer
  •    gefactureerd bedrag
  •    openstaand bedrag

 

Gegevens van aanvragers van onderzoeken zoals:

 •  naam aanvrager
  •    adres
  •    postcode en woonplaats
  •    telefoonnummer(s)
  •    e-mailadres
  •    namen van betrokken medewerkers
  •    bankrekeningnummer

 

Gegevens van onderzoekers:

 •  BSN nummer
  •    geslacht
  •    burgerlijke staat
  •    naam
  •    adres
  •    postcode en woonplaats
  •    telefoonnummer(s)
  •    e-mailadres
  •    bankrekeningnummer
  •    geboortedatum
  •    geboorteplaats
  •    geboorteland
  •    opleidingsgegevens/diploma’s
  •    curriculum vitae

Cookies

De website van Helder Psychodiagnostiek maakt geen gebruik van cookies.

Voor welk doel gebruikt Helder Psychodiagnostiek persoonsgegevens?

Psychodiagnostiek
Wij verwerken persoonsgegevens om psychodiagnostische diensten te kunnen leveren. Wij gebruiken deze persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een onderzoek, het versturen van een factuur en voor communicatiedoeleinden.

Inschakelen freelancers
Helder Psychodiagnostiek maakt gebruik van vaste freelancers voor haar diensten. Voor zover zij bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft Helder Psychodiagnostiek de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

Verwerking van gegevens op de website van Helder Psychodiagnostiek

Wij verwerken op onze site geen gegevens. Door u of aanvrager ingevulde aanvraagformulieren en/of attachments worden aan ons kantoor verzonden via een beveiligd https-formulier.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden tenzij:

– wij onderzoeksresultaten in kader van onze dienstverlening aan onze aanvragers moeten verstrekken.

– wij uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken of wijzigen.

– wij aan wettelijke verplichtingen moeten voldoen. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken als wij redelijkerwijs mogen aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens nodig zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving en om onze belangen, de veiligheid van onze rapporteurs, onze klanten of het publiek in overeenstemming met de wet te beschermen.

Hoe lang bewaart Helder Psychodiagnostiek uw gegevens?

Helder Psychodiagnostiek bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. De bewaartermijn van gegevens kan verschillen en is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Inzage, bezwaar, correctie, overdracht en verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en een digitale overdracht van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of uw toestemming intrekken of wijzigen.

Een verzoek tot inzage, bezwaar, correctie, verwijdering of overdracht van een kopie van uw gegevens kunt u doen door een brief te sturen of ons e-mailen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Ons postadres: Helder Psychodiagnostiek, postbus 14663,1001LD, Amsterdam.

Email: info@helderpsychodiagnostiek.nl

U ontvangt van ons binnen 4 weken een schriftelijk antwoord op uw verzoek. Wij zullen aan uw verzoek voor verwijdering voldoen tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen of omdat we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting waarbij we bepaalde gegevens niet mogen verwijderen.

Informatiebeveiliging

Wij nemen alle redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om Helder Psychodiagnostiek, onze klanten en gegevens van cliënten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

Als zich onverhoopt toch een beveiligingsincident voordoet dat waarschijnlijk nadelige gevolgen voor uw privacy zal hebben, zullen wij u en de relevante autoriteiten zo snel mogelijk informeren over het incident.

Fysieke privacy

Uw bezoek aan een van onze onderzoekslocaties wordt uitsluitend vastgelegd door onze administratie en de onderzoeker die belast is met het uitvoeren van uw rapportage. Er worden in of om de onderzoeksruimten geen camerabeelden of andere opnamen gemaakt.

Toepasselijkheid en wijzigingen

Deze privacyverklaring van Helder Psychodiagnostiek is van toepassing op alle diensten en de website van Helder Psychodiagnostiek. Wij behouden ons het recht voor de verklaring wanneer wij daartoe aanleiding zien te wijzigen.